Wyszukiwarka
Kontakt
Infolinia: 663 071 293
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
08:00 - 16:00
Zapytania:
e-mail: biuro@lasbox.pl

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.lasbox.pl prowadzony jest przez Pracownia Lasbox Małgorzata Swedzioł, Piotrowice Świdnickie 61, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP: 8842734126, REGON: 383306015, adres poczty elektronicznej: biuro@lasbox.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 663 071 293.
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.lasbox.pl oraz zasady zawierania umów za jego pośrednictwem.
3. Definicje:
Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym: www.lasbox.pl;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm); 
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
Sprzedający –   Pracownia Lasbox Małgorzata Swedzioł, Piotrowice Świdnickie 61, 58-140 Jaworzyna Śląska, NIP: 8842734126, REGON: 383306015;
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;
Konsument – osoba fizyczna, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
Rejestracja – jednorazowo czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta z wykorzystaniem Formularza rejestracji;
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta;
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedającym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku polskim, pomiędzy Klientem, a Sprzedającym;
Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym; 
Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi kompletowanie wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów;
Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące w ofercie Sklepu internetowego i mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym;
Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód, przekazany Klientowi wraz z Produktem, potwierdzający zakup Produktu;
Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu wzór dokumentu umożliwiającego odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt. VII Regulaminu;
Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór dokumentu umożliwiającego złożenie reklamacji, o którym mowa w pkt. VIII Regulaminu.
4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu: utworzenia Konta w Sklepie Internetowym lub w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym;
b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji wymagane jest: prawidłowe uzupełnienie danych przez Klienta, podanie loginu i hasła oraz akceptacja Regulaminu.
3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym jest zawierana dobrowolnie, na czas nieokreślony i nieodpłatnie. Umowa ta może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdym momencie bez podania przyczyny poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przez przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta z Konta na adres e-mail Sprzedającego: biuro@lasbox.pl lub też pisemnie na adres Sprzedającego: Pracownia Lasbox Małgorzata Swędzioł, Piotrowice Świdnickie 61, 58-140 Jaworzyna Śląska.
4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną obsługą plików typu cookies, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
5. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. VIII Regulaminu), a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, Klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lasbox.pl lub pisemnie na adres: Pracownia Lasbox Małgorzata Swedzioł, Piotrowice Świdnickie 61, 58-140 Jaworzyna Śląska.
6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację (imię, nazwisko oraz adres do korespondencji) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7. Reklamacje, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sprzedający zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
8. Sprzedający w miarę możliwości zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Jednakże Sprzedający wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Klupującego przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń, Klient jest obowiązany chronić swój login i hasło dostępu do Konta w Sklepie Internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim, a także stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. aktualne oprogramowanie antywirusowe.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich;
b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub nienaruszających prawa osób trzecich;
c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedającego i Sklepu Internetowego;
d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego.
2. Sprzedający informuje, że niedopuszczalne jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także podejmowanie przez Klienta czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu internetowego lub utrudniać dostęp do Sklepu internetowego Sprzedającego lub innym Klientom, jak również podejmowanie przez Klienta działań takich jak umieszczanie w Sklepie internetowym lub rozsyłanie za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej.
3. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Sklepu internetowego lub uciążliwy dla innych Klientów, Sprzedający ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego lub ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.
4. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedający, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego, spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedający będzie w miarę możliwości informował Klientów o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez zamieszczanie odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu internetowego.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Sklepu internetowego przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

IV. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego:
a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto na stronie Sklepu internetowego;
b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem punktu III ust. 6 Regulaminu.
4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty i niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1 a) niniejszego punktu, konieczne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, a następnie dodanie Produktu do Koszyka, następnie wyboru sposobu płatności, zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
6. W celu skutecznego złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 b) niniejszego punktu, konieczne jest dodanie przez Klienta Produktu do Koszyka, prawidłowe wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza zamówienia, zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacji dostępnymi na Sklepie internetowym.
8. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedającego następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającego potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres podany przez Klienta. Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Klientem.
9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego punktu.
10. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wraz z dostawą wynosi od 1 do 7 dni roboczych i jest liczony w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności wskazanego w pkt. V ust. 5 a) Regulaminu – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży;
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności wskazanego w pkt. V ust. 5 b) c) lub d) Regulaminu – od dnia zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym Sprzedającego.
11. Klient może dokonać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedającego.
12. W przypadku braku dostępności zamówionych przez Klienta Produktów na magazynie Sprzedającego, poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem.

 

V. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
4. Klient niebędący Konsumentem, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedającego; dane Sprzedającego do przelewu to: Pracownia Lasbox Małgorzata Swędzioł, Piotrowice Świdnickie 61, 58-140 Jaworzyna Śląska, nr rachunku bankowego: Alior Bank 65 2490 0005 0000 4530 3007 8515;
b) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;
c) płatność internetowa za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności.
6. Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w ust. 5 niniejszego punktu, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia Zamówienia, Sprzedający wezwie Klienta do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta.

 

VI. DOSTAWA

1. Sprzedający udostępnia następujące sposoby dostawy:
a) przesyłka pocztowa (Poczta Polska)
b) przesyłka kurierska
c) odbiór osobisty.
2. Dostawa standardowa dostępna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (możliwa jest dostawa poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym).
3. Koszty dostawy ponosi Klient. Są one widoczne podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.
4. Odbiór osobisty przez Klienta jest bezpłatny i dostępny pod adresem: Piotrowice Świdnickie 61, 58-140 Jaworzyna Śląska.
5. Dostawy Produktu są realizowane w dni powszednie.
6. Klient zobowiązuje się do odebrania dostarczonego Produktu.

 

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania Produktu przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem 14 dni od dnia odbioru w formie pisemnej Pocztą Polską lub kurierem na adres Sprzedającego: Pracownia Lasbox Małgorzata Swędzioł, Piotrowice Świdnickie 61, 58-140 Jaworzyna Śląska lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lasbox.pl. Oświadczenie można złożyć na "Przykładowym formularzu odstąpienia od umowy" jednakże skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedającego. Zwracany Produkt prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać „Zwrot”. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt.
6. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w szczególności opakowania, zabezpieczenia i nadania.
7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedającego).
8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

 

VIII. REKLAMACJA

1. Kupujący będący Konsumentem może złożyć reklamację jeżeli zakupiony u Sprzedającego przez niego produkt ma wady, w związku z tym, że Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne sprzedanego Produktu, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej Pocztą Polską lub kurierem na adres Sprzedającego: Pracownia Lasbox Małgorzata Swędzioł, Piotrowice Świdnickie 61, 58-140 Jaworzyna Śląska lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lasbox.pl.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane identyfikacyjne Kupującego (imię, nazwisko, adres do korespondencji umożliwiający kontakt z Klientem), numer Zamówienia, dane reklamowanego Produktu, numer dowodu zapłaty, liczbę reklamowanego Produktu, opis wady Produktu , datę powstania wady, żądanie Kupującego co do sposobu rozpatrzenia reklamacji (żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży). Podane wymogi co do zgłoszenia mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność rozpatrzenia reklamacji złożonych za wyjątkiem zalecanego opisu wady Produktu oraz danych kontaktowych, jednakże ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedający udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie odesłanie Produktu na adres Sprzedającego koszt wysyłki pokrywa konsument. Produkt prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać „REKLAMACJA”.
5. Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej złożenia, uzupełnienia informacji przez Kupującego lub dosłania Produktu.
6. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedającego, po upływie wskazanego w poprzednim punkcie terminu, skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
7. W przypadku otrzymania przez Kupującego produktów wadliwych zapewniamy ich wymianę na produkty wolne od wad na własny koszt. Wymiana dotyczy produktów posiadających wady fabryczne.
8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep internetowy.
9. Skorzystanie przez Kupującego z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty ponownej przesyłki ponosi Kupujący.
11. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Produktów wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego – zostaje całkowicie wyłączona.
12. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument może zwrócić się z do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
b) Konsument może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
c) Konsument może zwrócić się o pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
13. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których to zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14. Konsument może również skorzystać z możliwości rozwiązywania konfliktów drogą elektroniczną poprzez platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego podanych danych osobowych w celu realizacji Umów sprzedaży, której Klient jest stroną oraz innych usług świadczonych przez Sprzedającego na rzecz Klienta, o których mowa w pkt. II ust. 1 Regulaminu. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umów i świadczenia usług, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, co jest zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane szczegółowo w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego pod adresem: lasbox.pl.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedającego.
4. Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania wyraźnej zgody Klienta.

 

X. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedającego lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedającego lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedającego lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie Sklepu internetowego www.lasbox.pl.
2. Umowy są zawierane w języku polskim.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 03.07.2019 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.